Salı , Mart 16 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Silaj Yapımında Kullanılan Katkı Maddeleri
Silaj Yapımında Kullanılan Katkı Maddeleri

Silaj Yapımında Kullanılan Katkı Maddeleri

Silaj Yapımında Kullanılan Katkı Maddeleri

Silaj Katkı Maddeleri

Silaj kalitesini, seçilecek uygun materyal ve doğru silaj uygulamaları belirlemektedir. Silolanacak materyalin besleme değeri ve kalitesi iyi bile olsa, silaj yapımındaki yanlış uygulamalar kalitesiz bir silaj elde edilmesine neden olabilir. Silajın yem değerini arttırmak ve fermantasyonu güvence altına almak amacıyla bazı durumlarda katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmalarda kullanılan silaj katkı maddelerini asit, bakteri inokulantı, bakteri inokulantı-enzim karışımı, besin maddesi ve enzim olmak üzere beş grupta toplamak mümkündür (Çizelge 2). Katkı maddelerinin kullanım sayısına göre sıralaması; besin maddeleri (37), bakteri inokulantı (13), bakteri inokulantı-enzim (10), asit (9) ve enzim (3) şeklindedir.

Çizelge 2. Çalışmalarda kullanılan katkı maddeleri
Kullanılan katkı maddeleri
Asit Formik asit, sülfürik asit, AIV solüsyonu
Bakteri inokulantı Laktik asit bakteri inokulantı

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus enterococcus faecium

Bakteri inokulantı-enzim Laktik asit bakteri inokulantı ve çeşitli enzimler

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici, Streptococcus faecium, Lactobacillus Salivarus, Lactobacillus brevis, Propionibacterium shermanii, Bacillus subsitus, Pediococcus acidilactici ve selülaz, amilaz, hemiselülaz, pentosanaz

Besin maddesi Arpa, buğday kepeği, buğday kırığı, buğday samanı, broyler altlığı, defne yaprağı, elma püresi, gladiçya meyvesi, kapari, mısır, melas, soya, tuz, üre, üzüm posası, yem ağacı,
zeytin posası
Enzim Amilaz, beta glukanaz, hemiselülaz, ksilanaz, pentosanaz, selülaz

Posalardan üzüm ve zeytin posası iki çalışmada katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Canbolat ve ark. (2010), suda çözünebilir karbonhidrat içeriği düşük olan yoncadan kaliteli silaj elde etmek için üzüm posasının alternatif bir karbonhidrat kaynağı olarak
kullanılabileceğini, ideal oranın 160-200 g kg-1 KM olduğunu bildirmişlerdir.

Ballı (2014), YŞPP silajında zeytin posasının katkı maddesi olarak kullanılabileceğini ve elde edilen silajın pekiyi kalitede olduğunu belirtmiştir.

Ülkemizde doğada kendiliğinden yetişen veya çeşitli amaçlarla yetiştirilen bitki veya ağaçların taze yaprak, dal ve sürgünleri de silaj katkı maddesi olarak kullanılmıştır.

Melasın Silaj Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

Atalay (2009), melas ve kurutulmuş öğütülmüş defne yaprağı karışımının yonca silajına %8 oranında ilavesinin silaj besin madde içeriği ve fermantasyon parametrelerini önemli derecede etkilediğini ve hatta kontrol grubuna göre fleig puanının 6.92’den
89.5’e yükseldiğini bildirmiştir. Arslan ve Çakmakçı (2011), kapari ve yem ağacı taze dal ve yapraklarının mısır ve sorgum silajlarında kullanılma olanağını araştırmışlardır. Araştırmacılar, ana materyallere 90:10 oranında kapari ve yem ağacı katılarak yapılan silajlarda kontrol gruplarına kıyasla ham protein ve ham kül miktarının önemli ölçüde arttığını bildirmişlerdir.

Silaj Yapımında Kullanılan Katkı Maddeleri

Silaja Gladiçya Meyvesi Katılır mı

Güven (2011), çayır otu silajına %6 oranında gladiçya meyvesi ilavesinin fleig puanını 90.46’ya yükselttiğini. Ve kaliteli bir çayırotu silajı elde etmek için en az %3 oranında gladiçya meyvesi katılması gerektiğini belirtmiştir.”

Özkan (2012) YŞPP silajında gladiçya meyvesi katılma oranına bağlı olarak besin madde içeriği ve fleig puanının arttığını. Ancak aerobik stabilitenin kötüleştiğini ortaya koymuştur.

Canbolat ve ark. (2013), yonca silajına katılan gladiçya meyvesinin katılma oranına bağlı olarak ham protein, ham yağ, ham kül, nötr deterjan lif ve asit deterjan lif içeriğinin azaldığını, suda çözünebilir karbonhidrat ve toplam tanen içeriğinin arttığını silajların pH, asetik asit, bütirik asit ve amonyak azotu konsantrasyonlarını düşürürken Laktik asit ve propiyonik asit düzeylerini arttırdığını belirtmişlerdir.Araştırmacılar, gladiçya meyvesinin karbonhidrat kaynağı olarak yonca silajına 80-100 g kg-1 KM düzeyinde kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

Silaja Melas İlave Edilir mi

Bingöl ve ark. (2010), yer elması hasılı silajına %5 melas ilavesinin ham protein, organik madde sindirilebilirliği ve laktik asit seviyesi üzerine olumlu etki yaptığını ve yer elması hasıl silajının hayvanlarda alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir.

Ozduven et al. (2009), hamur olum döneminde hasat edilen ve silolanan ayçiçeğine ilave edilen inokulant ve inokulant-enzim karışımlarının, silajların pH değerini düşürdüğünü ve laktik asit oluşumunu arttırdığını bildirmişlerdir. Temur ve ark. (2009), farklı oranlarda ayçiçeği ve soya karışımısilajlarda; soya miktarı arttıkça KM, organik madde ve ham protein miktarının arttığını ham yağ oranının azaldığını fakat tüm karışımlarda elde edilen silajların yüksek kalitede olduğunu tespit etmişlerdir.

Erdoğan ve Demirel (2011), çiçeklenme, süt olum ve hamur olum gibi 3 farklı dönemde hasat edilen ayçiçeği hasıl silajlarına 1-1.5-2.5 ml kg-1 KM seviyelerinde enzim ilave etmişlerdir.

Araştırmacılar, hasat dönemi ilerledikçe silajların organik madde sindirilebilirliğinin azaldığını, çiçeklenme dönemi silajlarının ham selüloz sindirilebilirliğinin daha yüksek olduğunu, diğer iki hasat döneminde enzim ilavesinin (1 ml kg- 1) sindirilebilirliği arttırdığını bildirmişlerdir.

En Kaliteli Silaj Hangi Bitkiden Yapılır

Ayaşan ve Karakozak (2012), silajlık amaçlı yetiştirilen ayçiçeği, börülce, sorgum ve soyadan elde edilen silajlara inokulant ilavesinin silaj kalitesi üzerine etkisini inceledikleri araştırmalarında. İnokulant katkısının ayçiçeği ve sorgum silajlarınının fleig puanını yükselttiğini. Börülce silajının inokulant katkı olsa da olmasa da en kaliteli silaj olduğunu belirlemişlerdir. 

Araştırmacılar, silaj ana materyali olarak kolay silolanabilen bitki seçmiş olsalar bile yine de katkı maddesi kullanımını tercih etmişlerdir. İncelenen çalışmalardan 5 tanesinde katkı maddesi kullanılmazken geri kalan çalışmalarda en az bir tane katkı maddesi kullanılmıştır. Besin maddesi grubunda en çok kullanılan katkı maddeleri melas, buğday ve üre olarak belirlenmiştir. İnokulant kullanımı hem tek başına hem de enzim karışımlı kullanılırken katkı maddesi olarak enzimi yalnızca Boylu (2009), Ozduven et al. (2010) ile Erdoğan ve Demirel (2011) tek olarak kullanmışlardır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler

Hayvanları Meraya Çıkarmadan Önce Yapılması Gerekenler

Makalede Neler Var ?1 OTLATMA ÖNCESİ HAZIRLIK YAPMA1.1 Çayır Meraların Hayvan Beslenmesindeki Önemi1.2 Çayır Meraların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.